• فرهاد عظیمی

    عضو
    30 آبان 1400 در 9:49 قبل از ظهر

    اما تمامی مواردی که مطرح شد حالتی را در بر می گیرد که خطرات موضوع بیمه یکی است و در واقع بیمه گر همزمان از دو بیمه نامه همگون مانند بیمه مسئولیت استفاده می کند. یعنی یکبار خسارت را از بیمه ایران و یک بار از بیمه ملت دریافت می دارد اما ما در پی آنیم که ببینیم آیا یک خسارت را می توان همزمان از محل دو بیمه نامه ناهمگون دریافت داشت.

    مثلاً کارگری را تصور کنید که به دلیل سقوط از ارتفاع راهی بیمارستان شده و پس از طی مراحل درمان دچار نقص عضو شده و چند ماه بعد به سبب همان حادثه جان می سپارد. آیا بازماندگان او می توانند همزمان از بیمه درمان، حادثه و عمر متوفی و نیز از بیمه مسئولیت کارفرما که هم هزینه های پزشکی و هم دیه فوت را پوشش می دهد استفاده نمایند؟

    گفتیم که بیمه اشخاص به سه شاخه درمان، حادثه و عمر تقسیم می شود در زیر به بررسی امکان استفاده همزمان از بیمه مسئولیت با هر یک از سه زیر رشته اشخاص می پردازیم.