آیین بهره مندی از تارنما

من با عضویت در شاب پیمان می بندم که در تمام لحظاتی که در شاب فعالیت می نمایم موارد زیر را رعایت کنم، در غیر اینصورت مسئولیت آن بر عهده خودم می باشد:

۱- به حقوق هیچ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، بی احترامی ننمایم.

۲-