• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    29 مهر 1399 در 12:06 قبل از ظهر

    خب از نظر ارزیابی خسارت شاید تفاوت زیادی نداشته باشند اما از نظر نوع رسیدگی اگر ثالث مالی باشند قسمتی از خسارت که بنا به تشخیص کارشناس ارتباطی با حادثه مورد ادعا نداشته باشد خارج از شمول تعهدات بیمه گر و غیر قابل پرداخت و از خسارت کسر میگردد اما در صورتی که موضوع مربوط به رشته بدنه باشد و کارشناس تشخیص دهد دو حادثه مجزا بوده و میزان اسیب در هر حادثه متفاوت می باشد ان زمان باید برای هر حادثه یک پرونده جداگانه با فرانشیز جداگانه تشکیل داد البته اینکه خودرو مورد بیمه در زمان صدور دارای این اسیب ها نبوده باشد هم مهم و موثر است

    تفاوت اینجاست که در تفکیک پرونده های خسارت طبق فرمایش حضرتعالی ممکن است اصلا مبلغ خسارت ارزش استفاده از بیمه را نداشته و با توجه به فرانشیزی که کسر میگردد اصلا مبلغی به بیمه گذار و یا مالک پرداخت نگردد پس در این حالت تا حدودی جلوی این گونه کسب منفعت و سو استفتده ها را گرفت