• سلام مجدد

  موارد مختلفی رو میتوان به عنوان موضوع مورد بحث قرار داد. در ابتدا یک مورد رو مطرح میکنم.

  آیین نامه شماره 80 – شرایط عمومی قبلی بیمه مسئولیت کارفرما

  تعریف مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گزار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گزار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

  قانون بیمه

  تعریف مرور زمان:مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع
  حادثه منشأ دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این‌قانون در محاکم طرح شده
  باشد مشمول این ماده نخواهد بود.