• فرهاد عظیمی

  عضو
  5 مهر 1400 در 12:20 بعد از ظهر

  پیشینه و ضرورت تحقیق: 

  با بررسی آثار نوشته شده تنها یک مقاله در این زمینه پیدا شد که قلم جناب آقای دکتر حسن بادینی به رشته تحریر در آمده است. اما تفاوت این نوشتار با مقاله آن بزرگوار در این است که ایشان به بحث “اعمال همزمان مسئولیت مدنی ، بیمه و تامین اجتماعی” پرداخته ولی ما به تداخل بیمه مسئولیت و بیمه اشخاص خواهیم پرداخت.

  به عبارت دیگر در مقاله ایشان تداخل دو رشته از دو بیمه مختلف (تامین اجتماعی و بیمه های بازرگانی) مورد بحث بوده و لی در این نوشتار تداخل دو رشته از یک نوع بیمه ( بیمه های بازرگانی ) مد نظر می باشد. بنابراین همگون بودن هر دو رشته بیمه ای خود تحقیق جداگانه ای را می طلبید که نگارنده ضرورت آن را احساس نموده است .

  برای دستیابی به پاسخ پرسشهای مطرح شده و به عبارت دیگر برای سنجش صحت یا سقم فرضیات مطرح شده شایسته است ابتدا با انواع بیمه و اصول حاکم بر هر کدام آشنا شویم .