• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  15 تیر 1401 در 2:08 بعد از ظهر

  متن کلوز ماده 66

  در ابلاغیه جدید بیمه مرکزی به شرکت های بیمه متن کلوز ماده 66 به شرح زیر تغییر یافته است:

  به موجب این پوشش، صرفاً پرداخت مستمری موضوع تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت و یا از کارافتادگی کارکنان باشد، با پرداخت یکجای مطالبات وفق تبصره مذکور، تحت پوشش می باشد.
  حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر از مبلغ …….. ریال ودر طول مدت اعتبار بیمه نامه برای کلیه افراد از مبلغ ………. ریال تجاوز نخواهد کرد.