• فرهاد عظیمی

    عضو
    1 بهمن 1400 در 2:50 بعد از ظهر

    اما در پاسخ به اینکه آیا پس از جبران خسارت از محل یکی از بیمه نامه ها حق بازیافت خسارت براي بیمه گر مسئولیت ایجاد می گردد ؟ نیز می توان گفت که با توجه به اینکه در هیچ یک از بیمه هاي مسئولیت ، حادثه و عمر اصل جانشینی اعمال نمی شود، بنابراین بیمه گر پس از جبران خسارت حق رجوع به عامل زیان نداشته و نمی تواند خسارت پرداختی را بازیافت نماید. اما در بیمه هاي درمان باستناد اصل جانسینی و از آن مهمتر اصل زیان بیمه گر می تواند خسارت پرداختی را از عامل زیان مشروط به اینکه مشمول اشتثنائات اصل قائم مقامی(همسر،فرند و بستگان نزدیک یا کارکنان بیمه گذار) نباشد مطالبه نماید.