• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 دی 1400 در 12:29 بعد از ظهر

    ب: جمع بیمه مسئولیت با بیمه حادثه

    با توجه به ماهیت غرامتی تعهد بیمه گر در بیمه حادثه، شخص می تواند به هر تعداد بیمه حادثه خریداري نموده و از مزایاي تمامی آنها نیز بهره مند گردد. اصل خسارت واقعی یا همان اصل زیان نیز کاربردی در بیمه هاي غرامتی نداشته و با ماهیت بیمه هاي سرمایه اي مثل حادثه که در واقع توافق براي پرداخت مبلغی سرمایه در صورت رخداد خاصی فارغ از جنبه جبران خسارت می باشد منافات دارد.بنابراین می توان همزمان هم از مزایاي بیمه مسئولیت و هم از مزایاي بیمه حادثه استفاده نمود.