کندل خوانی

در این دوره آقای امید بهرامی شما را با کندل ها آشنا می کند تا بتوانید زبان بازار را درک کنید.