در این دوره آقای امید بهرامی شما را با کندل ها آشنا می کند تا بتوانید زبان بازار را درک کنید.

در مورد آموزگار

امید بهرامی

3 دوره‌ ها

+8 شرکت کرده اند
ثبت‌نام نکرده‌اید

دربردارنده

  • 10 درس

دیدگاه‌ها