آيين‌نامه شماره ۷۲
آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

آيين‌نامه شماره ۷۲ آيين‌نامه تعرفه بيمه اختياري‌ (مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهاي ۴ و…

آیین نامه شماره ۵۶
بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶ بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ماده ۱. موسسات بيمه مكلفند…