آیین نامه شماره ۸۲
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

آیین نامه شماره ۸۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در…

آیین‌نامه شماره ۷۲
آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

آیین‌نامه شماره ۷۲ آیین‌نامه تعرفه بیمه اختیاری‌ (مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای ۴ و…

آیین نامه شماره ۵۶
بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶ بیمه نامه های اختیاری( مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ماده ۱. موسسات بیمه مکلفند…

آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲
شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌

آیین‌نامه ‌شماره‌ ۵۲ شرایط قرارداد بیمه‌ مسئولیت‌ متصدیان‌ حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ شماره‌ قرارداد ………این‌ قرارداد بین‌ شرکت‌ سهامی‌ بیمه‌ …………… (به‌ عنوان‌ بیمه‌گر) ازیک‌…