آیین نامه شماره ۷۷
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۷۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی…

آئین نامه شماره ۴۳
شرایط عمومی بیمه‌ گروهی مازاد درمان (شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی)

آئین نامه شماره ۴۳شرایط عمومی بیمه‌ گروهی مازاد درمان (شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی) فصل اول کلیـاتماده ۱ – اساس قرارداداین بیمه نامه…