آيين نامه شماره ۷۷
شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران

آيين نامه شماره ۷۷ شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي…

آئين نامه شماره ۴۳
شرایط عمومی بیمه‌ گروهی مازاد درمان (شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی)

آئين نامه شماره ۴۳شرایط عمومی بیمه‌ گروهی مازاد درمان (شرایط عمومی بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی) فصل اول كليـاتماده ۱ – اساس قرارداداين بيمه نامه…