آيين نامه شماره ۷۷
شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران

آيين نامه شماره ۷۷ شرايط عمومي بيمه‌نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي…