آیین نامه شماره ۷۷
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه شماره ۷۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی…