آيين نامه شماره ۷۶
آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن

آيين نامه شماره ۷۶ آيين‌نامه نحوه واگذاري بيمه‌هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۷۲ قانون تأسيس…

آيين نامه شماره ۷
مکمل :
نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن و تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ بمنظور تكميل آيين نامه هاي شماره ۱ (نحوه واگذاري بيمه هاي اتكايي اجباري و ميزان كارمزد و مشاركت…