آیین نامه شماره ۱۱
ذخایر و اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه

253

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‎گری آیین نامه ذخایر و اندوخته‎ های قانونی مؤسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ تصویب نمود:

ماده ۱ـ مؤسسات بیمه ایرانی و نمایندگی مؤسسات بیمه خارجی در ایران مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی مؤسسه بیمه و همچنین اجرای مواد ۱۴۰ و ۲۳۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ذخایر و اندوخته‎ های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند:

الف ـ ذخایر قانونی:          
۱.ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت.  
۲. ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎های احتمالی.
ب ـ اندوخته ‎های قانونی:  
۱. اندوخته قانونی.
۲. اندوخته سرمایه‎ای.       
ماده ۲ ـ ذخیره استهلاک دارائیهای ثابت بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‎شود.    
ماده ۳ ـ ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.      
ماده ۴ـ اندوخته‎ قانونی موضوع ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل پنج درصد سود ویژه تعیین می‎شود.          
ماده ۵ ـ مؤسسات بیمه ایرانی موظفند تا زمانیکه اندوخته قانونی موضوع ماده ۴ به ده درصد سرمایه نرسیده است هر سال لااقل پنج درصد سود ویژه و پس از آن ده درصد سود ویژه خود را به عنوان اندوخته سرمایه‎ای منظور دارند تا میزان اندوخته سرمایه‎ای به صددرصد سرمایه برسد.

تبصره ۱ـ در صورتیکه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته‎های موضوع مواد ۴ و ۵ به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲ـ مؤسسات بیمه ایرانی که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذکور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود.    

آیین نامه شماره ۱۱,۱                     
جایگزین آیین نامه شماره ۱۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ تصویب نمود:           
ماده ۱ – موسسات بیمه مکلفند برای تقویت سرمایه و بنیه مالی خود ذخائر و اندوخته های قانونی زیر را نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه ثبت نمایند:         
الف – ذخائر قانونی:         
ذخیره استهلاک داراییهای ثابت      
ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه های احتمالی
ب – اندوخته های قانونی   :
اندوخته قانونی    
اندوخته سرمایه ای            .
ماده ۲- ذخیره استهلاک داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.      
ماده ۳ ـ ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول و جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی و هزینه‎ های احتمالی بر اساس اطلاعات موجود تعیین می‎شود.      
ماده ۴ ـ اندوخته قانونی موضوع بند ب – ۱ ماده یک این آیین نامه با توجه به ماده ۱۳۵ قانون محاسبات عمومی ۱۰% سود ویژه تعیین می‎گردد.

ماده ۵ ـ مؤسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ‎ای منظور دارند. پس از آنکه اندوخته قانونی این مؤسسات ‹‹موضوع ماده ۴›› به ۱۰۰% سرمایه رسید    .
۵% مذکور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت تا میزان اندوخته سرمایه‎ای نیز به ۱۰۰% سرمایه برسد.
تبصره ۱- در صورتیکه اندوخته سرمایه‎ای به سرمایه افزوده شود کسر اندوخته‎های موضوع مواد چهار و پنج به ترتیب مذکور ادامه خواهد داشت.

تبصره ۲- مؤسسات بیمه که در اساسنامه آنها نصاب بالاتری برای اندوخته‎ های قانونی و سرمایه‎ای تعیین شده باشد اندوخته‎ های مذکور را با نصاب‎های مقرر در اساسنامه منظور خواهند نمود. 
این آیین نامه از تاریخ تصویب، جایگزین آیین نامه شماره ۱۱ مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۵۳ می‎گردد.

آیین نامه شماره ۱۱,۲                    
اصلاح ماده ۵ آیین نامه ۱۱,۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ماده ۵ از آیین نامه ذخائر واندوخته های قانونی موسسات بیمه را در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۹ بشرح زیر اصلاح و تصویب نمود:      
ماده ۵- موسسات بیمه موظفند هر سال حداقل ۵% از سود ویژه خود را بعنوان اندوخته سرمایه ای منظور دارند. پس از آن که اندوخته قانونی این موسسات (موضوع ماده ۴ ) به ۱۰۰% سرمایه رسید ۵% مذکور در این ماده به لااقل ۱۵% افزایش خواهد یافت.

آیین نامه شماره ۱۱,۳                   
مکمل آیین نامه شماره ۱۱,۱          
افزودن بند ۳ به قسمت الف آیین نامه ۱۱,۱

شورایعالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۹ تصویب نمود که یک بند تحت عنوان بند (۳) به قسمت الف ماده یک آیین نامه شماره ۱۱ اصلاحی موضوع مصوبه مورخ ۲۳/۶/۱۳۶۷ اضافه و ماده ۲ آن به شرح زیر اصلاح شود:   
بند ۳- ” ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی          “
ماده ۲- ” ذخیره استهلاک داراییهای ثابت براساس مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم و ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مطابق ماده (۱۳۶ ) قانون محاسبات عمومی تعیین میشود.”

نوشته های مرتبط

دیدگاه‌ها