آیین نامه شماره ۵۶
بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث

آیین نامه شماره ۵۶ بيمه نامه هاي اختياري( مازاد) مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ماده ۱. موسسات بيمه مكلفند…