• مدیریت شاب

    مدیریت
    11 آبان 1399 در 8:49 قبل از ظهر

    ما سعی می کنیم نتیجه را نیز در اینجا منعکس کنیم اما فارغ از اینکه نتیجه چه باشد، قصد ما بحث علمی و فنی و به اصطلاح ادبا تضارب عقاید می باشد. در چنین بحث هایی دانش اعضاء به یکدیگر منتقل می شود و از دل مباحث نکات آموزشی خوبی استخراج می شود که برای ما همین کافی است. البته بین کارشناسان رسمی دادگستری هم همانند ما چند نظر متفاوت وجود دارد. بنابراین نتیجه چندان اهمیتی ندارد. مهم همین بحث هاست.