• فرهاد عظیمی

    عضو
    10 آذر 1400 در 9:45 بعد از ظهر

    ادامه بحث الف:

    پاسخ هر دو پرسش بالا خیر است. زیرا بر اساس قوانین جاری کشور در صورتی که شخصی باعث آسیب بدنی شخص دیگری شود، دادگاه عامل زیان را به پرداخت هزینه پزشکی محکوم نمی کند. بلکه فقط دیه و ارش در نظر می گیرد. بجز در موارد بسیار نادر که به آن هزینه پزشکی مازاد بر دیه می گویند و تواتر آن حتی کمتر از یک در هزار می باشد. به عبارت دیگر بیمه گر مسئولیت قانونا مسئول پرداخت هزینه های پزشکی در قبال مصدوم نیست تا به استناد آن به بیمه گر درمان اجازه بدهیم که یا برای بازیافت یا برای استفاده از مکانیزم بیمه مضاعف به سراغ وی بیاید. این از نظر فنی بیمه. ولی در عمل یک حالت وجود دارد که راه را برای بیمه مضاعف باز می کند. آیا می دانید آن یک حالت چیست؟ منتظر نظر شما هستم.