• مصطفی ملکی

    عضو
    10 آبان 1399 در 11:47 قبل از ظهر

    سلام

    موضوع محدودیتهای رانندگی مندرج در پشت گواهینامه یا توقیف گواهینامه از جمله مواردی است که ابهامات زیادی داشته و شخصا متوجه دلیل برداشت قوه قضاییه نمیشوم . شخصی به دلیل تخلف بیش از حد مجاز گواهینامه اش توقیف شده و در برگه آن به صراحت ذکر شده حق رانندگی ندارد، حال اگر این شخص مبادرت به این امر نموده و تصادف نماید فقط تخلف کرده و مصداق فقدان نیست . به نظرم قضات محترم صرفا به معنای کلمات توقیف و فقدان توجه کرده اند، در حالیکه منظور قانون گذار سلب فرصت رانندگی از فرد متخلف بوده و کسی که این محدودیتها را رعایت نمی کند در صورت انجام آن و تصادف باید هزینه های آن را بپردازد. در خصوص شرایط خاص نظیر الزام به داشتن دنده اتومات یا آینه مخصوص هم میتوان همین دلیل را ارائه کرد . در واقع عدم رعایت این موارد و اطمینان خاطر از عدم بازیافت مبلغ پرداختی توسط شرکتهای بیمه ، ریسک تصادفات را بالا برده و موجب آسیبهای جانی و مالی به سایر افراد میشود. موضوعی که در رای صادره و آرای مشابه کاملا مغفول مانده و باعث ایجاد پوشش حمایتی از افراد ناقض قانون شده است .