• بهزاد توژان

  عضو
  5 آبان 1399 در 6:36 بعد از ظهر

  همانطور که در بالا اشاره شده، میدانیم که در زمان صدور بیمه‌نامه بدنه پس از انجام بازدید اولیه خودرو تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

  فرض کنیم بیمه‌گذار در حادثه‌ای خسارت وارده به اتومبیل را نقدا از مقصر دریافت کرده، با در نظر گرفتن اصل نفع بیمه‌ای آیا می‌تواند برای دومین بار این خسارت را از شرکت بیمه‌ مطالبه کند؟

  حالا فرض کنیم که بیمه‌گذار در حادثه اول، خسارت وارده به اتومبیل را از مقصر دریافت نکرده باشد، پس مطابق با ماده 10 و 14 شرایط عمومی بیمه‌نامه بدنه آیا نباید به تعهدات خود در مقابل بیمه‌گر عمل می‌کرد؟

  از طرفی اگر بیمه‌گر خسارت اول را به موقع و در زمان حادثه پرداخت می‌کرد، افزایش قیمت‌ها در زمان وقوع حادثه دوم به خسارت اولیه اضافه نمی‌شد. پس به ضرر بیمه‌گر خواهد بود.

  به نظر شما اگر اتومبیل بیمه شده دچار خسارت شود و آن خسارت را از شرکت بیمه دریافت نکند، پس از اتمام زمان اعتبار بیمه‌نامه و تمدید آن(چون قبل از خاتمه اعتباربیمه‌نامه اقدام به تمدید نموده است، در زمان تمدید بازدید اولیه انجام نشده است) آیا میتوان خسارت اعلامی را در بیمه نامه جدید تحت پوشش قرار داد؟