• بهزاد توژان

  عضو
  27 مهر 1399 در 3:29 بعد از ظهر

  می‌توان به شکلی دیگر به مسئله نگاه کرد:

  درست است که در زمان صدور بیمه‌نامه بدنه بازدید اولیه انجام می‌شود و خودروی موضوع بیمه به طور کامل تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد، ولی اگر بیمه‌گذار در حادثه اول خود، خسارت وارده به اتومبیل را به طور کامل و نقدا از شخص مقصر حادثه دریافت کرده باشد، آیا می‌تواند برای دومین بار این خسارت را از شرکت بیمه‌گر خود مطالبه کند؟ (در این حالت نفع بیمه‌ای چگونه خواهد بود؟ چون در کتاب اصول بیمه آمده است:”پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر برای برگرداندن وضعیت مالی بیمه‌گذار به حالت اولیه و قبل از ایجاد خسارت است. به عبارت دیگر بیمه‌گذار نباید از دریافت خسارت سود ببرد و اگر کسی از این طریق سودی برد، این سود غیر قانونی است”)

  از طرفی اگر بیمه‌گذار در حادثه اول خود، خسارت وارده به اتومبیل موضوع بیمه را از شخص مقصر حادثه دریافت نکرده باشد، آیا نباید به تعهدات خود در مقابل بیمه‌گر عمل می‌نمود؟ (مطابق با ماده 10 شرایط عمومی، خسارت وارده را ظرف مدت پنج روز کاری به بیمه‌گر خود اعلام نماید؟ و همچنین مطابق با ماده 14 شرایط عمومی، نسبت به مقصر حادثه اعلام رضایت نکند و حق و حقوق خود را در آن حادثه به شرکت بیمه‌گر خود واگذار کند؟)

  از طرفی اگر بیمه‌گر خسارت اول را به موقع و در زمان حادثه پرداخت می‌کرد(همانطور که در توضیحات قبلی اشاره نمودم مثلا” 500.000 ريال پرداخت می‌کرد)، تورم و افزایش قیمت‌ها در زمان وقوع حادثه دوم به خسارت اولیه اضافه نمی‌شد. بدین معنی که در زمان حادثه دوم بیمه‌گر باید برای بازسازی خسارت وارده در حادثه اول، مبلغ خسارت وارده را با احتساب افزایش اجرت‌ها در روز اعلام حادثه دوم (مثلا” 700.000 ريال) محاسبه نماید. از طرفی فرانشیزی که در حادثه اول کسر می‌گردد 10% و دارای حداقل 500.000ريال بوده، پس خسارتی قابل پرداخت نبوده است. حال آنکه در زمان وقوع حادثه دوم پس از کسر فرانشیز مبلغ 200.000 ريال باید پرداخت شود.

  از حادثه دوم نیز چون حادثه اول به بیمه‌گر اعلام نشده بود و اولین مرتبه اعلام خسارت می‌باشد، 10% فرانشیز کسر می‌گردد. پس به ضرر بیمه‌گر خواهد بود.

  حال به نظر شما اگر اتومبیل بیمه شده دچار خسارت شود و آن خسارت را از بیمه‌گر دریافت نکند، پس از اتمام زمان اعتبار بیمه‌نامه و تمدید آن(چون قبل از خاتمه اعتباربیمه‌نامه اقدام به تمدید نموده است، در زمان تمدید بازدید اولیه انجام نشده است) آیا می‌توان به خسارت‌ ایجاد شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه سال قبل نیز با همین دیدگاه نگریست؟