• فرهاد عظیمی

    عضو
    2 آبان 1400 در 1:37 بعد از ظهر

    کاربرد اصل علت نزدیک:

    در خصوص کاربرد این اصل در بیمه های اموال و اشخاص تردید نیست اما با وجود نظريات مختلف مطرح شده در خصوص مباني مسئوليت مدني همچون نظريه خطر و … و نيز تصويب قوانيني مانند قانون معروف به بیمه شخص ثالث، اصل علت نزدیک تا حدودي در بيمه هاي مسئوليت رنگ باخته و زيانديده زماني مستحق دريافت خسارت مي باشد كه مسئوليت بيمه گزار توسط مراجع صلاحيت دار محرز گردد، كه اين امر در مراجع قضايي ايران بر اساس قوانين قانوني و فقهي است كه در گفتارهای بعدی بحث خواهد شد . (عظیمی، 1391، 23).