• فرهاد عظیمی

  عضو
  20 مهر 1400 در 5:42 بعد از ظهر

  کاربرد اصل خسارت :

  قبل از ورود به بحث باید گفت که این اصل به اشتباه در صنعت بیمه «اصل غرامت» نامید می شود که کاملاً اشتباه است و پیشنهاد می کنیم شما هرگز این اشتباه را استفاده نکنید.

  کاربرد این اصل بیشتر معطوف رشته هایی از بیمه است که با مفهوم واقعی خسارت سروکار دارند. این اصل را اصل زیان نیز می نامند و در رشته هایی اعمال می شود که آن رشته ها را نیز بیمه های خسارتی می نامند. مصداق بارز آن بیمه های اموال می باشد. در بیشتر رشته های مربوط به بیمه های اشخاص جبران خسارت واقعي صدق نمي‌كند، زيرا نمی توان گفت که در این رشته ها هم جبران خسارتی صورت می پذیرد.

  البته عدم تسری این اصل به بیمه های اشخاص، تمامی زیر شاخه های بیمه اشخاص را در بر نمی گیرد. همانطور که می دانیم بیمه های اشخاص به سه دسته عمر، حادثه و درمان تقسیم می شوند. بدیهی است که اصل زیان در رشته درمان قابل اعمال می باشد اما در دو رشته حادثه و عمر نه.

  اکنون با توجه به اينكه در بيمه هاي مسئوليت که به باور عموم هم خسارت هاي مالي و هم خسارت هاي بدني تحت پوشش مي باشد، پرسش این است که آيا اين اصل در بيمه هاي مسئوليت نيز اعمال مي گردد؟

  و اما پاسخ:

  در خصوص خسارتهاي ناشی از آسیب های فیزیکی مانند تخریب دیوار، با توجه به قابليت ارزشگذاری زیان وارده، در اعمال اصل خسارت یا زیان ترديدي نيست. اما در خصوص خسارتهای ناشی از آسیب بدنی و فوت، باید گفت که اگر چه اصطلاح “خسارتهاي بدني” که اصطلاح اشتباهی است ولی مصطلح شده، ذهن را بيشتر به سمت و سوي بيمه هاي اشخاص مي كشاند و مي دانيم كه در بيمه هاي اشخاص به استناد عدم امكان ارزشگذاري جان انسانها اصل زیان اعمال نمي شود، اما نکته اینجاست که خسارتهاي بدنی مطرح در بيمه هاي مسئوليت ماهيتي كاملاً متفاوت از بيمه هاي اشخاص دارد. در واقع آنچه كه در بيمه هاي مسئوليت تحت عنوان خسارتهاي بدني جبران مي گردد، ديه اي است كه به بيمه گزار تحميل شده است و ديه چيزي است كه ميزان آن مشخص بوده و كاملاً قابل ارزشگذاري است. بنابراين اصل زیان در خسارتهاي بدني بيمه هاي مسئوليت نيز اعمال مي گردد. (عظیمی، 1391، 20).