• فرهاد عظیمی

    عضو
    20 مهر 1400 در 5:26 بعد از ظهر

    گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در انواع مختلف بیمه

    اصول بیمه محدود به مواردی که بالا گفتیم نمی شود. لی آنچه به بحث ما ارتباط دارد همین هاست. در این ادامه می خواهیم کاربرد اصول بیمه در انواع رشته های بیمه ای را بررسی کنیم.