• فرهاد عظیمی

  عضو
  10 مهر 1400 در 5:37 بعد از ظهر

  اصل نفع بيمه‌پذير :

  در بيمه‌هاي غرامتي براساس اصل نفع بيمه‌پذير، تصور اين است كه بيمه شده يا استفاده‌كننده علاقه‌مند و ذي‌نفع است كه خطر بيمه شده بروز نكند. در واقع علاقه و نفع بيمه‌شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گذار براي اثبات زیان وارد به خود بايد ثابت كند كه با از بين رفتن اموال يا كالاي مورد بيمه دچار زيان شده و براي اثبات اين امر بايد در خصوص مورد بيمه نفع بيمه‌پذير داشته باشد. مي‌توان شرايطي را تصور كرد كه شخصي اموال شخص ديگري را بيمه كند و در صورت خسارت ديدن اين اموال از بيمه‌گر خسارت دريافت نمايد. براي جلوگيري از اين احتمال، يكي از اصول بيمه اين است كه شخص بيمه‌گذار بايد كسي باشد كه در صورت بروز حادثه، از اين اتفاق دچار زيان مالي شود. براي مثال، چنانچه بيمه‌گذاري اموال بيمه‌ شده‌اش را فروخته باشد يا به علل قانوني اين اموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه‌پذير بيمه‌گذار در زمينه مورد بيمه قطع شده است.

  شايان ذكر است كه نفع بيمه‌پذير تنها به مالكان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراي نفع بيمه‌پذير هستند:

  مرتهن

  مستاجر

  امین

  وصي

  قيم،

  طلبكار،

  كارفرما

  نفع بيمه‌پذير معادل ارزش مادي شيئي است كه بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، ارزش مادي شي، زياني است كه با بروز حادثه به دارايي بيمه شده يا استفاده‌كننده وارد مي‌شود. براي آنكه منفعتي بيمه‌پذير باشد بايد نفع مالي قابل تقويم به پول باشد.

  اشکال مختلف نفع بیمه پذیر:

  نفع بيمه‌پذير به اشكال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بيمه‌پذير ناشي از حق مالكيت و علاقه‌ مالك به حفظ شيء بيمه شده است. گاهي نفع بيمه‌پذير ناشي از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف عليه نسبت به موقوفه است. يعني منتفع و موقوف‌عليه مي‌توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتي كه عين يا منفعت را تهديد مي‌كند بيمه نمايند. وصی و قيم نیز که موظفند اموال و دارايي اشخاص تحت وصایت يا قيمويت خود را به نحوي كه صلاح است اداره كنند، دارای نفع بيمه‌پذير هم هستند و مي‌توانند اموال و دارايي صغير و محجور را بيمه كنند.