• خبرگزاری شاب

  مدیریت
  6 مهر 1400 در 6:01 بعد از ظهر

  بیمه اتومبیل (بدنه)

  سال صدور 1341 😲

  بیمه گر: بیمه ایران

  بیمه گذار: آقای ذبیح اله رضوی ساذجی

  مورد بیمه: اوپل رکورد

  مبلغ بیمه شده: 120.000 ریال

  حق بیمه: 5.250 ریال.