• محمد جواد خسروپور

  عضو
  8 مهر 1399 در 6:40 بعد از ظهر

  با سلام

  به نظر من ابتدا خسارت مطابق با دیات روز محاسبه می کنیم اگر مبلغ خسارت از سقف تعهدات بیمه نامه بابت غرامت نقص عضو در هر حادثه بیشتر نشود خسارت به طور کامل پرداخت می شود

  ولی اگر مبلغ خسارت از سقف مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه در هر حادثه بیشتر شود بیمه گر تا سقف تعهدات بیمه نامه خسارت را پرداخت می کند مگر اینکه بیمه نامه پوشش دیه دوم را داشته باشد

  و پرداخت خسارت از محل پوشش دیه دوم زمانی مطرح می شود که مبلغ خسارت با احتساب میزان قصور و درصد دیه از سقف تعهدات بیمه نامه در هر حادثه بیشتر شود