• محمدتقی آرام فر

    عضو
    6 مهر 1399 در 2:17 بعد از ظهر

    با سلام

    مطابق فرمایش جناب آقای مبینی، می بایست بررسی نمود که کدام بیمه نامه مقدم صادر شده و خسارت برابر تعهدات شرایط عمومی و خصوصی آن ایفا شود و در صورت وجود کسری پوشش بیمه نامه مقدم، شرایط بیمه نامه دوم بررسی و الباقی خسارت نیز با توجه به مفاد این بیمه نامه پرداخت شود .