• پوریا مبینی

    عضو
    6 مهر 1399 در 4:30 قبل از ظهر

    به نظر من ابتدا مشخص می کنیم کدام بیمه نامه زودتر صادر شده، پس از استفاده تمام و کمال از تعهدات و پوشش های این بیمه نامه، در صورت عدم کفایت و باقی ماندن بخشی از خسارت به بیمه گر دوم جهت جبران الباقی آن مراجعه می کنیم.