• محمدسعید الفتی

    عضو
    16 تیر 1400 در 3:32 بعد از ظهر

    جناب آقای عظیمی به نظر من وضعیت این پوشش روشن است نه تنها در مورد تگرگ بلکه در مورد توفان و غیره هم صادق است و بیمه گران نمی بایست از بابت آنها – با وجود شرایط و مقررات این آیین نامه – پوشش تکمیلی عرضه کنند . به قول حقوقی ها «جهل به قانون مسموع نیست»؛ بیایید از سوی دیگری به این موضوع بنگریم. فرض بر این است که بیمه گران با توجه به مفاد آیین نامه شماره 94 نرخ حق بیمه را با لحاظ جمیع کیفیات بیمه نامه ای که می خواهند عرضه نمایند و آن هم با رعایت موازین فنی و بررسی موضوع در کمیته ای که اعضای آن مسؤول فنی آن رشته، اکچوئر داخلی و معاون فنی بررسی و نهایتاً با تأیید و تصویب هیئت مدیره، اجرایی می کنند. بنابراین با چنین فرضی نمی توان گفت که بیمه گران از کیفیات آیین نامه بی اطلاع بوده اند یا هستند و این فرض هم می توان پذیرفت که حق بیمه های جاری با علم به تمام جوانب شرایط آیین نامه تعیین شده است و نمی شود ایرادی از بابت کمبود حق بیمه وارد کرد.