• فرهاد عظیمی

    عضو
    27 خرداد 1400 در 6:15 بعد از ظهر

    بیمه نامه باربری
    این بیمه نامه نیز در نگاه کلی، خسارت وارد به کالای در حال حمل را جبران می کند که معمولا در سه نوع قرارداد معروف به شرط یا بهتر بگوییم شرایط یا کلوزهای A، B و C پوشش داده می شود.
    کلوز A گسترده ترین پوشش و کلوز C محدودترین آنهاست. این شرایط یا کلوزها را انستیتو بیمه گران لندن تدوین کرده. ضمنا هر سه کلوز دارای استثنائاتی می باشند.