• محمدتقی آرام فر

    عضو
    24 شهریور 1399 در 11:39 بعد از ظهر

    با توجه به رشد فرهنگ بیمه در کشور علی الخصوص بیمه شخص ثالث ، درصد قابل توجهی از دارندگان وسایل نقلیه تمایل به خرید مازاد ثالث را دارند . لذا با توجه به تعهدات متنوع از سوی شرکت های بیمه، لایحه مذکور می تواند تا حدودی ضریب خسارت را در رشته بدنه کاهش دهد . البته چنانچه قیمت های لوازم اجازه نفس کشیدن به شرکت های بیمه را بدهند !