• فریبا صابری

  عضو
  10 خرداد 1400 در 8:27 قبل از ظهر
  بخش هشتم

  اطلاعات مورد نیاز بیمه گر برای صدور بیمه نامه

  برای انجام این بیمه نامه بیمه گران به فرم پرشده پیشنهاد بیمه و نیز گزارش و حسابهای کارکرد شرکت در حداقل سه سال اخیر و هرگونه صورت حساب مالی موقت موجود نیاز دارند. پیشنهاد بیمه باید به امضای بالاترین مقام شرکت سازمان یا موسسه و یا هر مقام مسئول دیگری که با اختیار تام از طرف بالاترین مقام می تواند پیشنهاد بیمه نامه را امضا کند.

  پرسشهایی که در فرم پیشنهاد بیمه مطرح شده است در تعیین محدوده خطر تاثیر می گذارد که منحصراً به بعضی از عناوین مطرح شده پرسشنامه اشاره می گردد.

  الف) سابقه فعالیت تجاری شرکت

  ب) هرگونه تملک یا ادغامی که شرکت در گذشته داشته یا در برنامه آتی دارد.

  پ) خصوصی یا عمومی بودن مالکیت شرکت و اینکه آیا در بورس پذیرفته شده یا خیر.

  ت) تعداد کل سهامداران، تعداد کل سهامی که در اختیار مدیران است و مشخصات سهامداران عمده

  ث) فهرست شرکت های فرعی تابع،درصد مالکیت از آنها و محل استقرارشان و سایر اطلاعات در پرسشنامه

  ج) حسابها و گزارش سالانه اطلاعات عمده در مورد ثبات مالی شرکت، موسسه و یا سازمان مربوط

  نرخ حق بیمه در شرکت مورد بررسی ما با توجه به اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه و بررسی سایر جوانب خطر بین 0/8 درصد تا 1/5 درصدمجموع تعهدات بیمه نامه می باشد.

  پرسشنامه ها معمولا در 3 الی 4 صفحه طراحی شده اند که اطلاعات جزئی و دقیقی از بیمه گذار رو درخواست میکنند و با توجه به حساسیت این بیمه نامه می بایست از پنهان کردن اطلاعات خودداری گردد.