• فریبا صابری

  عضو
  5 خرداد 1400 در 12:26 بعد از ظهر
  بخش هفتم

  میزان تعهد بیمه گر در بیمه نامه D&O

  همانند سایر رشته های بیمه در این رشته نیز حد پرداخت غرامت را بیمه گذار تعیین می کنند. (با توافق بیمه گر ) باید توجه داشت که این حدود پرداخت غرامت کلی و همه جانبه است و شامل هزینه ها و مخارجـی می شود که در مراحل مختلف بررسی و تحقیق و هم چنین تسویه یک خسارت پیش می آید. در این بیمه نامه نیز مانند سایر بیمه نامه های رایج مبلغ یا درصدی از خسارت به عنوان فرانشیز در بیمه نامه پیش بینی می شود که مقدار آن با عنایت به مبلغ حق بیمه و سایر شرایط بیمه نامه از طرف بیمه گر تعیین می گردد.

  البته که خیلی کلی عنوان شده و می بایست اقدامات اکچوئری صورت بگیره و نیاز به زمان هست 🙏