• سید پیام رئوفی

  عضو
  28 اردیبهشت 1400 در 10:49 بعد از ظهر

  به نظر میرسد قانون گذار باید به صراحت جبران خسارت افت قیمت خودرو را در متن قانون بیاره چون تعریف خسارت مالی تقریبا شبیه قانون قبلی هست و مشخص نمکنه که افت قیمت خودرو در تعهد بیمه گر هست یا نه.

  آیا تو تعریف خسارت مالی مشخص کرده فقط خسارت وارد شده به بدنه خودرو تحت پوشش است؟ مسلما نه. با تعریف داده شده باید قانون را تفسیر کرد. اگر استناد به ماده 39 میکنیم با در نظر گرفتن تعریف خسارت مالی ،توصیه میکنم متن بند پ ماده 4 از آئین نامه اجرایی ماده 30 هم مطالعه شود.

  پ-خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیاندیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده 40 قانون باشد.

  با همین تعریف فوق مگر در عرف جامعه افت قیمت خودرو به عنوان خسارت پذیرفته شده نیست و همیشه شاهد مطالبه آن توسط زیاندیده از مقصر نیستیم.( البته در خیلی از کشورهای دیگه هم عرفه)

  ماده 19 قانون بیمه در سال 1316 تصویب شده است .آیا در آن زمان افت قیمت رایج بوده که قانون گذار به فکر وضع قانون در این رابطه بوده باشه. کل خودرو های وارد شده تا زمان تصویب قانون بیمه شاید به یک میلیون دستگاه هم نمی رسیده .. اکثر قوانین در طول زمان در حال تکامل هستند.