• فاطمه ایزدی

    عضو
    21 اردیبهشت 1400 در 10:52 قبل از ظهر

    Barratry خیانت (ناخدا و یا خدمه کشتی) – باراتری : خسارت وارد به کالا که ناشی از اقدام عمدی ناخدا یا خدمه کشتی باشد.( خطائی که مربوط به وظائف در امور دریانوردی و کشتیرانی باشد)