• فریبا صابری

  عضو
  18 اردیبهشت 1400 در 4:20 بعد از ظهر
  بخش چهارم

  هدف از ایجاد این پوشش بیمه ای

  با سپاس از مشارکت بزرگواران ؛

  قاعدتاً انتظار این است که مدیران موسسات، سازمانها و شرکت های تجاری و اداری با میزانی از دقت و مراقبتی عمل کنند که یک فرد محتاط منطقی در موقعیتی مشابه و شرایط یکسان عمل می کند. مدیران باید وظایف خویش را با حسن نیت انجام دهند و به گونه ای عمل کنند که خود معتقدند منطقاً بهترین روش در تامین منافع سازمان متبوع خود است و قبل از اتخاذ یک تصمیم کاری باید تمام اطلاعات اساسی مورد نیاز را که دسترسی به آنها میسر است جمع آوری نمایند. اما با این حال اشتباه از مدیران نیز غیر قابل اجتناب است. این بیمه نامه برای پوشش خسارت ناشی از اشتباه چنین اشخاصی طراحی شده است.

  آیا بنظرتون پوشش کامل هست ؟ چه نواقصی وجود دارد ؟