• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    23 فروردین 1400 در 12:12 بعد از ظهر

    نظر جناب آقای دکتر حجاریان در گروه تلگرام انجمن حرفه ای صنعت بیمه عیناً اینجا منعکس می شود:

    «در ایران این گونه نیست.

    برای نگهداری ریسک می توان به جای سرمایه ذخیره داشته باشید!! »