• محمد صالحی

    عضو
    22 فروردین 1400 در 10:10 قبل از ظهر

    ضمن تشکر از اساتید محترم بابت نظر های ارائه شده

    مجدد بحث را به این سو هدایت مینمایم که در اصل راننده ای در این حادثه وجود ندارد، البته که قطعا این بحث صحیح میباشدکه تجربه رانندگی در انتخاب محل پارک خودرو نیز تاثیر گذار است، اما اگر کارشناس تصادفات راهنمایی رانندگی مقصر 100 % را فرد مقصر که از محل متواری شده معرفی نماید، عملا مقصر حادثه مشخص شده و بیمه گذار نیزهیچ قصوری انجام نداده است، به نظر بنده در این گونه موارد با توجه به اینکه در ایین نامه 53 اعلام شده فرانشیز به راننده تلعق میگیرد عملا به هیچ عنوان نباید فرانشیز به راننده تعلق بگیرد، حال اگر کارشناس راهنمایی رانندگی در کروکی اشاره ای به قصور راننده زیاندیده نموده باشد و یا در این رابطه برگ جریمه ای صادر نموده باشد ، به نظر موضوع کسر فرانشیز کمی منطقی تر به نظر میرسد