• حسین استادرحیمی

  عضو
  18 فروردین 1400 در 9:34 بعد از ظهر

  سلام

  قطعا نظر بیمه گر این بوده است که با توجه به افزایش ریسک با کاهش سابقه رانندگی میزان فرانشیز اضافه شود.

  نکته اعلام شده کاملا صحیح است هرچند شاید بتوان آسیب وارده به خودرو را حتی با فرض پارک بودن بی ارتباط با سابقه و تجربه رانندگی ندانست اما اعمال فرانشیز از نظر بنده موجب تضییع حقوق بیمه گذار و بی اعتماد به صنعت بیمه می شود.

  سوال اساسی دیگر که پیش می آید و از همین پاسخ پیروی می کند مربوط به مراجعه یک خودرو غیر متعارف جهت دریافت الباقی خسارت است دقیقا با همین استدلال منطقی نیست که از بیمه گذار فرانشیز سن و یا سابقه کسر گردد.