• سید اکبر احقاقی

    عضو
    15 فروردین 1400 در 12:17 بعد از ظهر

    فرانشیز درحال حاضر لحاظ نمی شود اما از جنبه دیگر باتوجه به اینکه احتمال وقوع حادثه موضوع فوق قابل شمارش نیست بنابراین در قالب فرانشیز میبایست لحاظ شود