• برادر گرامی،جناب آقای الفتی

    باسلام و احترام فراوان

    ضمن تشکر ، از نظر بنده دو نکته در ارتباط با موضوع در این ماده نهفته است:

    – ماده 10 معطوف به زمان صدور بیمه نامه است و عموما بیمه گران مستند به شرایط عمومی یا با درج مطالب مرتبط در شرایط خصوصی بیمه نامه ، این ماده را به کل مدت اعتبار بیمه نامه تسری می دهند. (بیمه گذار موظف است در صورت افزایش قیمت بیمه شده نسبت به …..)

    – این ماده بطور کلی مشمول خسارات کلی نمی شود.

    سپاسگزارم