• بیتا نادعلی

    عضو
    25 اسفند 1399 در 8:59 قبل از ظهر

    دكتر عظيمي گرامي

    امروز در نهايت ناباوري شنيدم كه افزايش ديه براي بيمه هاي مسئوليت اعمال نميشه. و دقيقا طبق جدول تعهدات بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو پرداخت ميشه.