• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    17 اسفند 1399 در 2:06 بعد از ظهر

    قسمت اصلی و جالب تر آن تجزیه سنی مطالبات و اعداد و درصدهای عجیب و غریب جهت ذخیره مطالبات است. فقط در نظر بگیرید مطالبات از بیمه گران اتکایی خارجی که به دلیل تحریم ها وصول نشده است. هر چند بعضی شرکتها در جریان شناسایی سود از محل تسعیر ارز در سالهای گذشته جبران نموده اند ولی برای سال جاری به نظر من خبر خوبی برای شرکتهای بیمه نیست.