• محمدسعید الفتی

    عضو
    10 اسفند 1399 در 10:56 بعد از ظهر

    جناب آقای جوزی به درستی این پرسش را مطرح کرده اند که آیا کلوزها تعهد بیمه گر را محدود یا گسترده می کند. متاسفانه آماری هم وجود ندارد که آیا این کلوزها تإثیری بر نسبت یا ضریب خسارت رشته مسؤولیت کارفرما داشته است. اما رسیدن تعداد کلوزها به 18 و بعد 11 از 40 عنوان نشاندهنده این است که تاریخ مصرف کلوزها رو به اتمام است و جز ایجاد دشواری برای بیمه­ گذار و پیچیدگی های رسیدگی به خسارت ها برای بیمه گر ندارد. شاید بحث بر این بوده است که حق بیمة این رشته کفایت جوابگویی به خسارت ها را ندارد و این کلوزها جبران مافات می کند. بنابراین ایکاش بجای کم و زیاد کردن کلوزها ، بیمه گران به اصلاح حق بیمه ها می پرداختند با این قید که رشته مسؤولیت در همه کشورها سود ده نیست.