• جناب آقای عظیمی

    باسلام

    ضمن تشکر ، چنانچه بیماری ایجاد شده در نتیجه فعالیت در محیط کارگاه ایجاد شده باشد و کارفرما مسئول شناخته شود ، تکلیف چیست؟ مستحضر می باشید عوامل بیولوژیکی محیط کار همانند ویروس ها ، باکتری ها و… می تواند ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما باشد و در صورت ارائه نظر شورای پزشکی و تایید مراجع قضایی ، کارفرما علاوه بر محکومیت به پرداخت جرایم مربوط ، به عنوان مسبب بروز این بیماری شناخته شده و متعاقبا بر اساس بند اشاره شده توسط جناب آقای جوزی مراتب موضوع قابل پیگیری باشد.

    سپاسگزارم