• حامد طالبی

    عضو
    29 بهمن 1399 در 6:48 بعد از ظهر

    به موجب مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری موظف به جبران خسارت میباشد و از آنجایی که در قانون مدنی ماده 466 در عقد اجاره مستاجر مالک منافع مال و نه ذینفع قرارداد های مرتبط با عین مال ( مانند بیمه نامه یا مرهونات ) می باشد و از آنجایی که در ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 و در ماده 29 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مستاجر از شمول اشخاص ثالث مستثنی نشده است ( شرکا ، کارکنان ، همسر ، بستگان نسبی و سببی شخص ثالث تلقی نمیگردد) لذا کلیه حقوق بیمه گذار علیه اشخاص ثالث به شرط احراز مسئولیت و در صورت نبود ” شرط عدم مسئولیت ” در قرار داد اجاره یا بیمه نامه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه گر قابل انتقال و میتوان مبلغ خسارت را از مستاجر مطالبه نمود ؟؟