• مهدی خالصی

    عضو
    17 بهمن 1399 در 5:30 بعد از ظهر

    البته که صرفا به استناد آیین نامه پوشش قطعات مصرفی مثل آب رادیاتور قابل پرداخت نیست.اما اگر توجه کرده باشید کارشناس را همانند یک قاضی در نظر گرفتم که باید سره را از ناسره و حق را از غیر حق تشخیص دهد.همانطور که یک قاضی صرفا میتواند با توجه به علم خود و تشخیص خود رای صادر کند.لذا در صورت ارایه مستندات و یقین ارزیاب به عنوان کمک، به تشخیص خود قطعا میتواند در جهت حفظ حقوق بیمه گذار و حقوق شرکت اظهار نظر نماید.نظر یک کارشناس را فقط یک کارشناس دیگر به دستور مافوق میتواند رد کند.ما ربات نیستیم.با تشکر فراوان و احترام.