• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    15 بهمن 1399 در 10:23 قبل از ظهر

    با تشکر از جناب آقای عظیمی .البته اگر بپذیریم در بیمه های مسئولیت، صندوق تامین موظف به جبران مابقی دیه خانمهاست مشکلی وجود نخواهد داشت. اما اگر متعهد به پرداخت همان نیمی از دیه باشد این بحث که تنصیف در هر عضو اعمال شود یا در کل دیه تعیین شده نیز جای بحث دارد.