• سلام و تشکر از همه دوستانی که مشارکت کردند

    با توجه به اینکه حجم مطالب برای تشریح کامل فرانشیز زیاد خواهد بود ، در دوبخش همفکری و جمع بندی کنیم. ابتدا و برای نمونه به تعاریف فرانشیز در شرایط عمومی دو رشته بیمه مسئولیت کار فرما و بیمه های درمان بپردازیم.

    بیمه مسئولیت کارفرما/فرانشیز : درصدی از هر خسارت قابل پرداخت که جبران آن بر عهده بیمه گذار باشد.

    بیمه های درمان/ فرانشیز: سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت ارزیابی شده که میزان آن وفق مقررات این آیین نامه تعیین می شود.

    چه تفاوتی در مفهوم و کاربرد آن وجود داشته و نحوه محاسبه آن را تحت تاثیر قرار می دهد؟